มูลค่าของเบทฟลิกซ์

สร้างความเป็นเลิศด้านสังคมโดยการสร้างชุมชนที่สนับสนุนผู้ใช้สตรีมมิ่งในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันประสบการณ์ และการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนในการกำลังคนทุกระดับทักษะผ่านการอบรมและหลักสูตรการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสตรีมมิ่ง โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์และผลักดันให้ผู้ใช้สตรีมมิ่งพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง